Dosadašnji rezultati

ronydkid
15th June 2018 0 Comment

Dosadašnji rezultati Metodologija koju smo razvili i usmerenost na procese i ljude daje izuzetne rezultate u svim oblastima poslovanja. U nastavku su neki od najboljih rezultata koje smo do sada postigli: povećanje produktivnosti procesa od 60%, povećanje produktivnosti kompanije do 200%, uređene proizvodnje po 5S principima – „proizvodnja kao apoteka“, smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) cca 50%, unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala…

Call Now Button

0