LEAN alati standardizacija

STANDARDIZACIJA

Japanska poslovna izreka kaže “Koliko si se puta izvinio radniku koji je napravio grešku”, sugerišući da su same poslovođe i menadžeri odgovorni da uspostave takav sistem koji neće dozvoliti da dođe do greške.

Pored 5S-a i TPM-a, Standardizacija presdtavlja osnov Lean organizacije. Ukoliko nemamo standard kako nešto radimo kako znamo  da li smo to unapredili?

Imajući u vidu Lean pristup, kao i moć vizuelizacije prilikom izrade standarda treba imati na umu da ljudi mnogo bolje pamte slike. S tim u vezi i naši standardi treda da poštuju zlatno pravilo 80% slike i 20% teksta. Ovako definisane procedure biće mnogo pre zapamćene i primenjene. Osnovni tipovi Lean standarda predstavljaju SOP (Standardna Operativna Procedura) i OPL (One Point Lesson – Leksija u jednoj tački) zapravo:

SOP – predstavlja instrukciju kako se neki posao operativno obavlja, dok OPL predstavlja prikaz ispravno i neispravno urađenog na primer komada. Cilj OPL-a je da na mestu gde se dešava naka greška ukaže operateru kako da određeni posao uradi na ispravan način i ne ponovi grešku.

Svrha standardizacije je da stabilizuje i uspostavi osnovu na kojoj se razvija i unapređuje. Standardizovan rad je najbolja kombinacija ljudi, opreme i materijala koja odgovara na zahteve korisnika. Cilj sam po sebi nije standard već proces i njegova sposobnost da podrži trenutne napore na poboljšanjima (kaizen). Ako se standardizovani rad ne promeni, mi loše poslujemo i nema napretka.

Standardizacija tj. uvođenje standarda u neki sistem, ima osnovni cilj pomoć pri rešavanju problema u funkcionisanju procesa rada i osiguravanje da će proizvod ili usluga koji izađu iz procesa biti adekvatnog kvaliteta za krajnjeg korisnika. Pravilnom primenom standarda improvizacija i greške se svode na što niži nivo, štedi se vreme pri realizaciji poslova i osigurava kvalitet.

Benefiti standardizovanog rada:

  • Obezbeđuje osnovu za obuku zaposlenih.
  • Uspostavlja stabilnost procesa.
  • Otkriva jasne početne i krajnje tačke za svaki proces.
  • Pomaže u kontrolama i rešavanju problema.
  • Stvara osnovu za implementaciju kaizen-a.
  • Omogućava efektivno učešće zaposlenih i poka yoke.
  • Održava organizaciono znanje.

Prirodno je da ljudi teže da manje rade, da ako se dogovorimo da rade na jedan način da će to važiti samo tog dana, a već sledećeg će sve početi lagano da se menja najčešće u negativnom smislu. Zato je i rad na promeni svesti ljudi i najteži zadatak Lean menadžera.

S druge strane, zadatak Lean menadžera je da teži konstatnom/neprekidnom unapređenju na nivou čitave kompanije. To ponekad može da bude i par desetina procesa, i pravi je izazov pratiti i proveravati sve te procese i intervenisati u slučaju neželjenog stanja. Zbog svega toga postavljanje standarda rada koji uključuje sva potrebna upustva, pravila i procedure predstavlja neophodnost kako bi se određeno stanje zadržalo.

Ovako definisana pravila i procedure predstavljaju „sveto pismo“ načina rada i jedino ispravno i toga moraju da se pridržavaju svi zaposleni. Takođe, treba ohrabrivati zaposlene da predlažu promene u procedurama kako bi se procesi dalje razvijali i kako ne bi zavisili samo od rukovodstva.