GENERALNI LEAN KONSALTING

Generalni LEAN konsalting predstavlja najčešće primenjivani vid našeg angažovanja. Pored toga što je finansijski najisplativiji koncipiran je tako da se unapređenja sprovode po unapred definisanim prioritetima, pri čemu se unapređenja sprovode i standardizuju u relativno kratkim vremenskim ciklusima. Izvodi se tako da se nakon formiranja i edukacije tima vrši snimanje trenutnog stanja u kompaniji, koristeći različite metode i lean alate u zavisnosti od samog procesa. 

Najčešći lean & kaizen alati koji se koriste prilikom analize trenutnog stanja jesu VA/NVA analiza, takt time/cycle time analiza, merenje OEE parametraSMED analiza, špageti analiza i dr. Nakon čega se svi podaci predstavljaju grafički i finansijski, a na bazi dobijenih rezultata definišu prioriteti. U zavisnosti od potreba prilikom detaljnog snimka stanja kompanije, vršimo i 5S, TPM, wall to wall procenu stanja kompanije kao osnovnih LEAN alata.

KAKO BISMO OSIGURALI KVALITET NAŠIH KONSALTING USLUGA

RAZVILI SMO STANDARDNI POSTUPAK KOJIM SE RUKOVODIMO,

A KOJI SE ODVIJA KROZ 6 KORAKA:

 
Assessment
Izolovanje najvećih rasipanja
Akcioni plan
Realizacija poboljšanja
Verifikacija poboljšanja
Standardizacija unapređenog procesa
Analiza stanja
Pareto raspodela
Izrada predloga mera za unapređenje
Implementacija mera za unapređenje
Merenje efekata sprovedenih mera
Web Designer